KNOWLEDGER

สถาบันโนวเลดเจอร์ ประกอบธุรกิจด้านการจัดฝึกอบรม (Training) ให้คำปรึกษา (Consulting) รวมถึงการฝึกสอน (Coaching) ด้านการบริหารโครงการ สำหรับโครงการลักษณะ Predictive และ Agile บริษัทก่อตั้งขึ้น โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการผู้มีประสบการณ์การจัดฝึกอบรม การให้คำปรึกษาและการฝึกสอนพัฒนาด้านการบริหารโครงการมากว่า 20 ปี
 
หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัท Knowledger มุ่งเน้นทั้งการอบรมในรูปแบบเตรียมตัวสอบให้ได้ Certified Project Management Professional (PMP) ของสถาบัน PMI เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการยอมรับในระดับสากล และ มุ่งเน้นในการการนำองค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และทัศนคติที่จำเป็นในการบริหารโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงผ่านการทำ Workshop สถานการณ์ (Scenario-Based Case) แบบต่อเนื่องโดยการสร้างเหตุการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาตลอดการอบรม เพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงานตลอดโครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนจบโครงการ 
 

องค์กรใดที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน

จากลักษณะการทำงานแบบ Functional Based ไปเป็นการทำงานแบบ Project Based หรือต้องการจัดตั้งหน่วยงาน Project Management Office (PMO) เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ลงทะเบียนรับคำปรึกษาแบบส่วนตัวทาง Online จากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ จากบริษัท Knowledger ฟรี (One-On-One Consulting) โดยการลงทะเบียน

Rita's Mulcahy's PMP® Exam Prep,

Tenth Edition Aligned with the
PMBOK® Guide, Sixth Edition
and 2021 Exams

4,400 Baht

Author: RMC Publications (2020)
read more >
 

Congratulations to New PMP Certified!

Eakkapong Benchapornkullanij, PMP
Project Manager, YIP IN TSOI & CO., LTD.

“การสอบ PMP Certified นั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินไป หากเรานำไปใช้งานจริงให้เกิดความเข้าใจ และหมั่นทบทวนเนื้อหาก็จะประสบความสำเร็จได้เช่นกัน การเรียนหลักสูตร Intensive PMP Exam Preparation-Guarantee นั้นได้มอบความรู้ และแนวความคิด เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์ และอาจารย์อรินทรา ที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ และแชร์ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าในเนื้อหาของ PMP ได้ดียิ่งขึ้น"

read more >

Our Services

โนวเลดเจอร์ให้บริการด้านการบริหารโครงการ ทั้งการจัดฝึกอบรมการบริหารโครงการ (Project Management Training) ในแบบ Public Course และ In-House รวมถึงให้บริการให้คำปรึกษา (Consulting & Mentoring) เช่น การแก้ไขปัญหาในโครงการ การจัดตั้ง PMO การพัฒนา Competency ของผู้จัดการโครงการ การสร้างกระบวนการและขั้นตอนการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐานขององค์กร การสร้างทัศนคติที่ดีสำหรับผู้จัดการโครงการ เป็นต้น read more

Our Instructors

หลักสูตรฝึกอบรมบริหารโครงการ (Project Management Training Course) ถูกออกแบบและบรรยายโดยวิทยากรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (PMP Certified) และมีประสบการณ์ ในการบริหารโครงการมากว่า 20 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการ ในสถาบันและองค์กรชั้นนำต่างๆ มากว่า 5 ปี  read more

Our Courses - 21 Courses across 3 Categories


หลักสูตรฝึกอบรมของโนวเลดเจอร์ถูกออกแบบมาให้สามารถสร้างทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารโครงการให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงานตลอดโครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนจบโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ผ่านการทำ Workshop แบบ Scenario-Based Case โดยการสร้างเหตุการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาตลอดการอบรมแบบต่อเนื่อง  โนวเลดเจอร์ได้จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารโครงการไว้เพื่อรองรับในหลายๆเป้าประสงค์ของผู้เรียน เช่น หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น (Project Management Practitioner) หลักสูตรสำหรับมืออาชีพ (Project Management Professional) หลักสูตรสำหรับเตรียมสอบ PMP (PMP Exam Prep.) หรือหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะในการบริหารคนและการสื่อสาร (Stakeholder & Communication) เป็นต้น

Training Schedule 2021


หลักสูตรอบรมการบริหารโครงการ (Project Management Training)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 099-283-5200, 081-583-8805 หรือ 085-980-3563

 
 

Effective and Proactive Project Sponsor (2 Days)

เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง project sponsor หรือprogramme manager ที่เป็นผู้สนับสนุนหรือกำกับดูแลโครงการและ project manager ผู้อบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจและกลยุทธ์ในการเป็น project sponsor ที่ส่งเสริมความสัมฤทธิ์ผลและความสำเร็จอย่างแท้จริงให้กับโครงการ รวมทั้งบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ project sponsor ที่มีต่อโครงการ read more


 
 

Set up and Sustain Project Management Office (2 Days)

ผู้อบรมจะได้รับความรู้ในการจัดตั้งและบริหารจัดการ Project Management Office (PMO) เพื่อให้ PMO เป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จโครงการและมีคุณค่าต่อองค์กร read more


 
 
 

Intensive PMP Exam Preparation– Guarantee (6thEdition)  (7 Days)

หลักสูตรสำหรับเตรียมตัวสอบ PMP ที่รับประกันผลสอบโดยสถาบันไทยแห่งแรกในประเทศไทย หากสอบไม่ผ่าน ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100% (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) เหมาะสำหรับผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการจะสอบผ่าน Certified PMP และต้องการแนวทางการเตรียมตัวสอบที่เห็นผลอย่างชัดเจน ผู้อบรมจะได้รับการทดสอบและยืนยันความพร้อมจากสถาบันฯก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงread more


 
 

Project Management Master  (9 Days)

เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้สนใจที่ต้องการเสริมสร้างความรู้และฝึกฝนทักษะการบริหารโครงการตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับสูง รวมถึงการสร้างเจตคติที่ดีและทรงพลังในการบริหารโครงการให้สำเร็จลุล่วง ส่งผลให้เป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพที่มีความโดดเด่น ผู้เรียนจะได้ความรู้ ฝึกทักษะและเสริมสร้างความคิดที่ดีผ่านการเรียน และการทำ Workshop อย่างเข้มข้น read more


 
 

Project Management Professionals  (6 Days)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้และทักษะในการบริหารโครงการอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปใช้งานในการบริหารโครงการ ผู้อบรมจะได้รับความรู้ควบคู่การฝึกปฏิบัติผ่านการทำ Workshop ด้วย Scenario-based และ Project Presentation read more


 
 

Project Management Practitioner  (3 Days)

เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการหรือผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการความรู้และเครื่องมือที่สำคัญและทรงประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและเห็นผลอย่างรวดเร็ว read more


 
 

Project Management Fundamental  (2 Days)

เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการหรือผู้ที่สนใจที่ไม่มีเวลามากนัก ผู้อบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการการริเริ่มโครงการและวางแผนโครงการโดยใช้เครื่องมือกาารบริหารโครงการที่สำคัญ อาทิเช่น Project Charter, Work Breakdown Structure, Critical Path read more


 
 

Project Management Advance  (3 Days)

เหมาะสำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Project Management Practitioner 3 วัน และผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการในด้านการบริหารการสื่อสารโครงการ การบริหารคุณภาพในโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาพรวมของแผนดำเนินการของหลายๆโครงการ (Multiple Projects) และทรัพยากรร่วม (Resource Pool) โดยใช้ Microsoft Project นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รู้จัก Project Management Office (PMO) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีช่วยส่งเสริมอัตราความสำเร็จโครงการ read more


 
 

Essential Attitude for Project Success  (3 Days)

สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Project Management Professionals (6 วัน) และผู้สนใจที่ต้องการต่อยอดความรู้ความเข้าใจในการนำไปใช้งานและเพิ่มพูนความคิดและทัศนคติที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จให้กับโครงการมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งการเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพที่โดดเด่นกว่าใคร ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกหัดการสร้างและการวัดความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ การสร้างความกระตือรือร้นในการจัดการโครงการ การสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงและการสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่นอย่างมีชั้นเชิง read more

 


หลักสูตรอบรมการจัดการทั่วไป (General Management Training)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 099-283-5200, 081-583-8805 หรือ 085-980-3563

 

Enterprise Risk Management (1 Day)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะในการประเมินและจัดการความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธการบริหารธุรกิจที่วางไว้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจได้ทั้งความเสี่ยงในเชิงกลยุทธและความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการ ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจหรือบริหารงานในองค์กรเพื่อให้กระบวนการต่างๆในการทำงานได้รับผลกระทบต่อความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานหรือกลยุทธทางธุรกิจมีโอกาสสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น read more


 
 

Transform Yourself to be Proactive Manager (1 Day)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และฝึกฝนทักษะในการ สร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีในการปรับปรุงการทำงานจากตั้งรับ สู่การทำงานแบบเชิงรุก ผ่านกรณีศึกษาและการทำ Group Workshop เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง read more


 
 

Leadership in Practice & Case Study (1 Day)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเป็นผู้นำในสภาวะการต่างๆ และลักษณะของผู้นำที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้ในงานประจำ read more
 

 


 

Project Management Articles

12 Principles สำหรับการบริหารโครงการ อ้างอิงตาม PMBOK 7th

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) ได้เดินทางมาถึง Edition 7th แล้ว  ในบทความนี้จะขออธิบายถึง 12 หลักการพื้นฐาน หรือ 12 Principles สำหรับการบริหารโครงการ อ้างอิงตาม PMBOK 7th ซึ่งเป็นสิ่งที่ Project Manager และ ทีมงานโครงการ ต้องเข้าใจ และใช้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ และส่งเสริมให้โครงการประสบความสำเร็จ โดยในบทความนี้ จะขออธิบายเป็นภาพสรุป โดยย่อๆ ของ 12 Principles สำหรับการบริหารโครงการ และจะอธิบายในรายละเอียดของแต่ละ Principle พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ในบทความถัดๆ ไป read more...

​สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางป้องกัน (ตอนที่ 10)

จากบทความเรื่อง สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางการป้องกัน ในตอนที่ 1-9 ซึ่งผมได้อธิบายถึงสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการล่าช้า นั่นคือ เพราะมีงานงอก และเพราะทีมงานโครงการทำงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ และผมได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุหลักย่อย และ Root Cause  พร้อมเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้ผมจะขอนำสาเหตุหลักอีกประการหนึ่งของปัญหาโครงการล่าช้า มาวิเคราะห์เจาะลึกลงรายละเอียดมากขึ้น นั่นคือ เพราะโครงการขาดการวางแผน จึงทำให้ไม่ทราบสถานะจริงของโครงการ  โดยผมจะขอนำสาเหตุดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์เจาะลึกหาสาเหตุระดับราก (Root Cause) ต่อไป และแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข ดังนี้ read more...

สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางป้องกัน (ตอนที่ 9)

จากบทความเรื่องสาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางการป้องกันในตอนที่ 8 ซึ่งผมได้อธิบายถึงสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการล่าช้า นั่นคือเพราะทีมงานโครงการ ทำงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ และผมได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุหลักที่ทำให้ทีมงานโครงการทำงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ นั่นคือเพราะวางลำดับงานในโครงการผิดพลาด จึงทำให้ทำงานได้ช้ากว่าแผนงาน  พร้อมเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้ผมจะขอนำสาเหตุหลักประการที่ 6  ของปัญหาทีมงานโครงการทำงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ มาวิเคราะห์เจาะลึกลงรายละเอียดมากขึ้น นั่นคือเพราะเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานในโครงการไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงทำให้ทำงานได้ช้ากว่าแผนงาน  โดยผมจะขอนำสาเหตุดังกล่าว มาทำการวิเคราะห์เจาะลึกหาสาเหตุระดับราก (Root Cause) ต่อไป และแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข ดังนี้ read more...

ความแตกต่างระหว่าง Quality Control กับ Scope Validation ในการบริหารโครงการ

จากบทความเรื่องสาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางการป้องกัน ซึ่งได้เขียนมาหลายตอนแล้ว จะพบว่าปัญหาเรื่องคุณภาพของสิ่งส่งมอบในโครงการเป็นเรื่องสำคัญที่มักจะทำให้โครงการเกิดการล่าช้าขึ้น เนื่องจากปัญหาเรื่องคุณภาพงานจะทำให้เกิดงานเพิ่มในโครงการ เนื่องจากต้องไปแก้ไขปัญหาคุณภาพ และส่งผลให้โครงการล่าช้า  ในบทความนี้ผมจะขอนำกิจกรรมที่มักจะถูกใช้ในการควบคุมคุณภาพของโครงการ มาอธิบายลงในรายละเอียด นั่นคือ การนำผลงาน หรือสิ่งส่งมอบในโครงการมาทำการตรวจสอบก่อนส่งถึงมือลูกค้า ซึ่งในการบริหารโครงการนั้นทีมงานมักจะมีความสับสนในกิจกรรมการตรวจสอบงาน เนื่องจากการตรวจสอบงานในโครงการสามารถแบ่งหลักๆ ได้ 2 ประเภทหลักๆ  คือการตรวจสอบเพื่อทำ Quality Control และการตรวจสอบเพื่อทำการ Validate Scope  ทั้งนี้จะขออ้างอิงคำนิยาม และความหมายของ ทั้ง Quality Control และ Validate Scope ตามหนังสือ Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) ของสถาบัน PMI หรือ Project Management Institute ดังนี้นะครับ read more...

สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางป้องกัน (ตอนที่ 8)

จากบทความเรื่อง สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางการป้องกัน ในตอนที่ 7 ซึ่งผมได้อธิบายถึงสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการล่าช้า นั่นคือ เพราะทีมงานโครงการทำงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ และผมได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุหลักที่ทำให้ทีมงานโครงการทำงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ นั่นคือ เพราะมีการเปลี่ยนคนทำงานในโครงการ จึงทำให้ทำงานได้ช้ากว่าแผนงาน  พร้อมเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้ผมจะขอนำสาเหตุหลักประการที่ 5 ของปัญหาทีมงานโครงการทำงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ มาวิเคราะห์เจาะลึกลงรายละเอียดมากขึ้น นั่นคือ เพราะวางลำดับงานในโครงการผิดพลาดจึงทำให้ทำงานได้ช้ากว่าแผนงาน  โดยผมจะขอนำสาเหตุดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์เจาะลึกหาสาเหตุระดับราก (Root Cause) ต่อไป และแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข ดังนี้ read more...


สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางป้องกัน (ตอนที่ 7)

จากบทความเรื่องสาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางการป้องกันในตอนที่ 6 ซึ่งผมได้อธิบายถึงสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการล่าช้า นั่นคือ เพราะทีมงานทำงานได้ช้ากว่าแผนบริหารโครงการที่วางไว้ และผมได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุหลักที่ทำให้ทีมงานโครงการทำงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ นั่นคือ เพราะคนทำงานขาดทักษะที่จำเป็นในการทำงานในโครงการจึงทำให้ทำงานได้ช้ากว่าแผนงาน  พร้อมเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้ ผมจะขอนำสาเหตุหลักประการที่ 4 ของปัญหาทีมงานโครงการ ทำงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ มาวิเคราะห์เจาะลึกลงรายละเอียดมากขึ้น นั่นคือ เพราะมีการเปลี่ยนคนทำงานในโครงการจึงทำให้ทำงานได้ช้ากว่าแผนงาน  โดยผมจะขอนำสาเหตุดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์เจาะลึกหาสาเหตุระดับราก (Root Cause) ต่อไป และแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข ดังนี้ read more...

ทักษะ Active Listening กับการบริหารโครงการ

การบริหารโครงการ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Predictive หรือ แบบ Agile นั้น  Project Manager จะต้องมีทักษะสำคัญประการหนึ่งที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ และใช้ในการรับฟังเพื่อแก้ไขปัญหาของโครงการ นั่นคือ ทักษะการฟังอย่างเข้าใจ หรือ Active Listening read more...

สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางป้องกัน (ตอนที่ 6)

บทความเรื่อง สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางการป้องกัน ได้เขียนมาถึงตอนที่ 1-5 แล้ว ซึ่งในบทความตอนที่แล้ว ผมได้อธิบายถึงสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการล่าช้า นั่นคือ เพราะทีมงานโครงการทำงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ และ ผมได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุหลักที่ทำให้ทีมงานโครงการทำงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ นั่นคือ เพราะขาดทรัพยากรที่ต้องใช้ในโครงการ  พร้อมเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว ในบทความตอนที่ 6 นี้ ผมจะขอนำสาเหตุหลักประการที่ 3 ของปัญหาทีมงานโครงการทำงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ มาวิเคราะห์เจาะลึก ลงรายละเอียดมากขึ้น นั่นคือ เพราะทีมงานในโครงการขาดทักษะ จึงทำให้ทำงานได้ช้ากว่าแผนงาน  โดยผมจะขอนำสาเหตุดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์เจาะลึกหาสาเหตุระดับราก (Root Cause) ต่อไป และแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข ดังนี้ read more...

สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางป้องกัน (ตอนที่ 5)

จากบทความเรื่อง สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางการป้องกันในตอนที่ 4 ซึ่งผมได้อธิบายถึงสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการล่าช้า นั่นคือ เพราะทีมงานโครงการทำงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ และ ผมได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุหลักที่ทำให้ทีมงานโครงการทำงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ นั่นคือ ทีมงานโครงการประเมินเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมผิดพลาด  พร้อมเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้ผมจะขอนำสาเหตุหลักประการที่ 2 ของปัญหาทีมงานโครงการทำงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ มาวิเคราะห์เจาะลึกลงรายละเอียดมากขึ้น นั่นคือ เพราะขาดทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ โดยผมจะขอนำสาเหตุดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์เจาะลึกหาสาเหตุระดับราก (Root Cause) ต่อไป และแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข ดังนี้ read more...

สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางป้องกัน (ตอนที่ 4)

จากบทความเรื่อง สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางการป้องกัน ในตอนที่ 1-3  ซึ่งผมได้อธิบายถึงสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการล่าช้า นั่นคือ โครงการประสบกับปัญหา เกิดงานเพิ่ม หรืองานงอก และผมได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการมีงานเพิ่มหรืองานงอก และวิธีป้องกันครบถ้วนแล้ว ในบทความนี้ ผมจะขอกลับไปสู่สาเหตุหลักข้อที่ 2 ที่ทำให้โครงการล่าช้า นั่นคือ เพราะทีมงานโครงการทำงานได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ และผมจะวิเคราะห์ลงรายละเอียดเพิ่มเติมถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าวพร้อมแนะนำแนวทางการป้องกัน แต่ก่อนอื่นจะขอทบทวนสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการล่าช้า ดังนี้ read more...

การแก้ปัญหา Requirement ของโครงการ ไม่ชัดเจน ด้วย MVP

จากบทความเรื่อง สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางการป้องกันในตอนที่ 1-3 ซึ่งผมได้อธิบายถึงสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการล่าช้า นั่นคือ โครงการประสบกับปัญหาเกิดงานเพิ่ม หรืองานงอก และผมได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดงานงอก นั่นคือ ทีมงานโครงการกำหนดกิจกรรมที่ต้องทำในโครงการได้ไม่ครบถ้วน  และลูกค้า หรือผู้ใช้งาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมความต้องการในโครงการ  ส่งผลให้มีผู้อ่านบางท่านติดต่อมาถามว่าหากไม่สามารถกำหนด Requirement ของโครงการให้ชัดเจนได้ ตั้งแต่ช่วงต้นโครงการนั้น จะมีวิธีการรับมือกับปัญหานี้อย่างไร read more...

สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางป้องกัน (ตอนที่ 3)

จากบทความเรื่อง สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางการป้องกัน ในตอนที่ 1 และ 2  ซึ่งผมได้อธิบายถึงสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการล่าช้า นั่นคือ โครงการประสบกับปัญหา เกิดงานเพิ่ม หรืองานงอก และ ผมได้วิเคราะห์เจาะลึก ถึงสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดงานงอก นั่นคือ ทีมงานโครงการกำหนดกิจกรรมที่ต้องทำในโครงการได้ไม่ครบถ้วน   และอีกสาเหตุหนึ่งคือ  ลูกค้า หรือผู้ใช้งาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมความต้องการในโครงการ พร้อมเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้ ผมจะขอนำสาเหตุหลักประการที่ 3 ของปัญหางานงอกมาวิเคราะห์เจาะลึกลงรายละเอียดมากขึ้น นั่นคือ โครงการประสบปัญหาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อน โดยผมจะขอนำสาเหตุดังกล่าว มาทำการวิเคราะห์เจาะลึกหาสาเหตุระดับราก (Root Cause) ต่อไป และแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข ดังนี้ read more...

สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางป้องกัน (ตอนที่ 2)

จากบทความเรื่องสาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางการป้องกันในตอนที่ 1 ซึ่งผมได้อธิบายถึงสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการล่าช้า นั่นคือโครงการประสบกับปัญหาเกิดงานเพิ่ม หรืองานงอก และผมได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดงานงอก นั่นคือทีมงานโครงการกำหนดกิจกรรมที่ต้องทำในโครงการได้ไม่ครบถ้วน  พร้อมเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้ผมจะขอนำสาเหตุหลักประการที่ 2 ของปัญหางานงอกมาวิเคราะห์เจาะลึก ลงรายละเอียดมากขึ้น นั่นคือลูกค้า หรือผู้ใช้งาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมความต้องการในโครงการ โดยผมจะขอนำสาเหตุดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์เจาะลึกหาสาเหตุระดับราก (Root Cause) ต่อไป และแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข ดังนี้ read more...

สาเหตุที่โครงการล่าช้า และแนวทางป้องกัน (ตอนที่ 1)

​โครงการล่าช้า และต้องปรับแผนตลอดเวลา ถือเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยครั้ง หรืออาจจะกล่าวได้ว่า โครงการส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 90 ประสบกับปัญหาส่งงานล่าช้ากว่ากำหนดการ จนกระทั่งมี Project Manager หลายคน ที่ผมมีโอกาสได้ไปบรรยายหลักสูตรบริหารโครงการให้เขาเหล่านั้น เขาได้ตั้งคำถามกับผม ถึงสาเหตุ และวิธีป้องกันปัญหาเรื่องโครงการล่าช้า ผมจึงได้ใช้เวลาในการรวบรวมสาเหตุทั้งหมด ซึ่งเป็นที่มาของการล่าช้าของงานในโครงการ รวมถึงแนวทางป้องกัน เพื่อนำมาแบ่งปันในบทความนี้ read more...

แนวทางการสร้าง Informal Power ในการบริหารโครงการ

จากประสบการณ์ ในการให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการมาหลายปี ผมพบว่า ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของ Project Manager คือ เขาหรือเธอเหล่านั้น ขาดอำนาจอย่างเป็นทางการในการสั่งการทีมงาน (Formal Power) คำพูดที่ผมได้รับฟังบ่อยๆ จากผู้จัดการโครงการ ที่ผมต้องให้คำปรึกษา คือ “ผมสั่งทีมงานไม่ได้ครับ เขาไม่ใช่ลูกน้องของผม เขาแค่มาช่วยผมทำงานในโครงการ” read more... 

IT Articles

ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง Project Manager และ Business Analyst

Project Manager (PM) คือ ผู้นำของทีมงานให้สามารถส่งมอบโซลูชั่นหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้สำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ ภายใต้เงื่อนเวลา งบประมาณ และขอบเขตงานที่กำหนดไว้ Business Analyst (BA) คือ ผู้นำของทีมงานให้สามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริง พร้อมทั้งทำให้มั่นใจว่าโซลูชั่นที่ใช้งานนั้นมีความถูกต้อง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้จริง ทั้งสองบทบาทที่กล่าวมานั้น อาจมีบางกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการที่มีความเหมือนหรือมีความทับซ้อนกับของทั้ง PM และ BA read more...

 


แนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะสู่การเป็นผู้ทดสอบความปลอดภัยระบบงานสารสนเทศ หรือ Penetration Tester มืออาชีพ

ปัจจุบันระบบสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก การให้บริการลูกค้าผ่านเครือข่าย internet เป็นบริการที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการลูกค้าเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน (Internet banking and mobile banking)  การทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ (E-Commerce)  การอบรมทางไกลผ่าน internet (E-Learning) การรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านเครือข่าย internet เป็นต้น บริการต่างๆเหล่านี้ ต้องพึ่งพาอาศัยระบบสารสนเทศในการให้บริการ ส่งผลให้ความปลอดภัย read more...

 


Work Breakdown Structure โครงการติดตั้งระบบป้องกัน Advanced Persistent Threats (APT)

2 ปีก่อน ผมเขียนบทความเรื่อง Sense of Accountability โดยอธิบายถึงทัศนคติที่ดีของ Project Manager ในการรับผิด และรับชอบ ผลการปฏิบัติงานทุกเรื่องในโครงการ และในการบรรยายเรื่องการบริหารโครงการ หลายๆครั้ง ก็จะต้องอ้างอิงถึง ตารางมอบหมายงานหรือกิจกรรมในโครงการ ให้คนที่เกี่ยวข้องทราบบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ซึ่งจะมีบทบาท 4 ประเภท ดังนี้ Responsibility, Accountability, Consult และ Inform รวมเรียก ตารางดังกล่าวว่า RACI Table read more...

 


การวางกลยุทธ์ด้าน IT เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร

ทุกองค์กรจะมีการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการทางธุรกิจที่เรียกว่า Corporate Strategy ที่ระบุเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินการ  หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งขององค์กรจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างชัดเจน  และต้องสามารถวางแผนกลยุทธ์ของ IT ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนและความต้องการขององค์กร รวมทั้งได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนด้าน IT เพื่อสร้างความได้เปรียบเทียบ  read more...

 


ปัจจัยความสำเร็จในการ Migrate ระบบ ไอที สู่ Cloud

ในปัจจุบันนี้ คงไม่มี CIO ท่านใด ไม่รู้จักคำว่า Cloud Computing และ ประโยชน์ของ Cloud Computing ก็เป็นที่ชัดเจนแล้ว เนื่องจาก การย้ายหรือ Migrate ระบบ ไอทีขององค์กร จากการติดตั้งใช้งานในระบบของเราเอง ไปติดตั้งและใช้งานจาก Cloud Environment นั้น ทำให้ CIO ง่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรระบบไอที  ง่ายในการคำนวณต้นทุนการใช้งานระบบไอที และง่ายในการบริหารผู้เชี่ยวชาญที่ต้องทำงานในฝ่ายไอที   CIO ที่ต้องการจะนำระบบไอทีไปสู่การติดตั้งใช้งานใน Cloud  มักจะเริ่มต้นจาก read more..
 

 

เพิ่มสมรรถนะ IT ด้วย Enterprise Architecture Management

Enterprise Architecture Management หรือ EAM คือการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมของระบบ IT ในมุมมองระดับองค์รวม (enterprise) ซึ่งเปรียบเสมือนการวางผังเมืองให้ IT เพื่อให้การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ IT ที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดแบ่งสถาปัตยกรรมออกเป็น 5 domains คือ Business Domain, Application Domain, Technology/Infrastructure Domain, Data/Information Domain และ Security Domain read more..

#กลับขึ้นด้านบน